Z informacji MF wynika, że systematycznie wzrasta liczba podatników składających roczne zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. W 2010 roku w tej formie zostało złożonych 299 tysięcy zeznań, natomiast w 2011 ponad 845 tysięcy. W związku z powyższym resort finansów opracował projekt przepisów, które umożliwią podatnikom składanie deklaracji w powyższej formie również w następnym roku.

Od 1 stycznia 2012 roku bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego będą mogły być przesyłane następujące deklaracje:

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011:

a) PIT-36,

b) PIT-36L,

c) PIT-37,

d) PIT-38,

e) PIT-39;

2) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 (PIT-28);

3) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2011 (PIT-16A);

4) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2011 (PIT-19A);

5) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w roku 2012.

Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność składanych deklaracji powinien zawierać:

a) identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL),

b) imię,

c) nazwisko,

d) datę urodzenia,

e) kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok w którym składane są deklaracje lub wartość 0 w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniej niż są składane deklaracje nie było złożone zeznanie.

Ponadto, w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie identyfikatora podatkowego wprowadzono zmiany w strukturze logicznej urzędowego poświadczenia odbioru oraz strukturze logicznej podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Projekt wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769).