Jak czytamy w komentarzu opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego, celem zmiany dokonanej w art. 89 ust. 8a ustawy o podatku akcyzowym jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z obrotem olejami opałowymi przez umożliwienie wszystkim podmiotom zastępowania dotychczasowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania preferencyjnych stawek akcyzy określonych w ustawie.

Druga zmiana w tym zakresie związana jest z modyfikacją treści art. 89 ust. 15 tej ustawy. Polegała na redukcji zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych, które sprzedawca paliw opałowych musi sporządzić i przekazać do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży.

Nie trzeba będzie już podawać w miesięcznym zestawieniu oświadczeń następujących danych:
– daty złożenia oświadczenia,
– określenia liczby urządzeń grzewczych posiadanych przez nabywców, wynikającej ze złożonych przez nich oświadczeń,
– miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze wskazane w oświadczeniach.

Co chyba najbardziej istotne - odstąpiono od stosowania dotychczasowych konsekwencji w zakresie „karnej" stawki akcyzy, w przypadku gdy dany podmiot nie złożył w terminie lub wcale miesięcznego zestawienia oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw płynnych. Obecnie same uchybienia w zakresie oświadczeń nie spowodują zastosowania karnej stawki akcyzy.

Zobacz inne artykuły dotyczące zmian w podatkach wchodzących w życie w 2015 roku >>

Fragment komentarza Adama Bartosiewicza opublikowanego w programie Vademecum Głównego Księgowego