Projektowana nowelizacja ustawy o urzędach skarbowych i izbach skarbowych zakłada konsolidację procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych poprzez przekształcenie izby i podległych jej urzędów w jedną jednostkę budżetową, stanowiąca urząd, w którym zadania kierownika wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych będzie izba skarbowa.

Zobacz: Będą zmiany w organizacji administracji skarbowej >>

Proponowane zmiany nie zakładają likwidacji urzędów skarbowych, jak i zmian w aktualnej strukturze organów podatkowych I i II instancji. Naczelnik urzędu skarbowego nadal będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy podlegających mu komórek merytorycznych.

Wątpliwości Pracodawców RP budzi kwestia wpływu podporządkowania służbowego dotychczasowych pracowników urzędów skarbowych dyrektorom izb skarbowych oraz przekształcenia organizacyjno-finansowego urzędów skarbowych i izby skarbowej w jedną jednostkę.

Ekspert podkreśla, że zgodnie z art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania są określone przez ustawę, która odnosi się do dwuinstancyjności postępowania podatkowego, polegającej na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez dwa różne organy tej samej sprawy, wyznaczonej treścią zaskarżanego rozstrzygnięcia. Jest to gwarantowane przez przepisy ustawy zasadniczej oraz Ordynacji podatkowej.

W opinii Pracodawców RP wprowadzenie zależności pomiędzy izbami skarbowymi a urzędami skarbowymi może zagrażać pełnej bezstronności organu, przy realizacji zadań na poziomie poszczególnych instancji.

Zobacz też: Resort finansów zreorganizuje administrację skarbową >>

Tekst pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa