Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że zgłoszenie powinno być uzupełnione przez odbiorcę w dniu odbioru paliw opałowych. Dla sprzedaży niezwiązanej z przewozem paliw opałowych, uzupełnienia zgłoszenia należy dokonać nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności tych wyrobów.

Uzupełnienie zgłoszenia

Aby uzupełnić zgłoszenie, należy umieścić w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT:

  • informację o ilości odebranego paliwa opałowego;
  • informację, że odbiorca działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;
  • oświadczenie, o którym mowa w przepisach o podatku akcyzowym.

Zobacz również: Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze >>

Kary za brak zgłoszenia

Resort finansów przypomina także, że za niedopełnienie tego obowiązku, niewłaściwe lub niezgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie zgłoszenia w systemie SENT grożą kary pieniężne:

  • 5000 zł – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;
  • 1000 zł – w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Ponadto, może to rodzić obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od dostarczanych lub odbieranych paliw opałowych, w związku z naruszeniem warunków zastosowania obniżonej stawki akcyzy od tych wyrobów.

Zobacz procedurę w LEX: Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów >