Pytanie

Czy zawieszony doradca podatkowy może posługiwać się tytułem "doradca podatkowy" w korespondencji np. z organami skarbowymi?

Czy zawieszony doradca podatkowy (pracownik) reprezentując pracodawcę w postępowaniu kontrolnym (skarbowym) jest profesjonalnym pełnomocnikiem zobowiązanym do posiadania podpisu elektronicznego (skrytka w ePUAP)?

Odpowiedź

Osoba, która "zawiesiła" wykonywanie zawodu pozostaje nadal doradcą podatkowym. Jest wpisana na listę, a więc ma prawo posługiwania się tym tytułem.

Adres elektroniczny pełnomocnika jest wymagany w przypadku pełnomocnika będącego doradcą podatkowym. Lege non distinguente dotyczy to każdego doradcy podatkowego, także tego, który zawiesił wykonywanie zawodu. Tak więc osoba, o której mowa, jeśli występuje jako doradca podatkowy, powinna podać swój adres elektroniczny.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p., podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego są:

1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;

2) adwokaci i radcowie prawni;

3) biegli rewidenci.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.d.p. na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

4) posiada wyższe wykształcenie;

5) odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego;

7) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od złożenia egzaminu.

W myśl art. 9 u.d.p. z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu "doradca podatkowy". Tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że do posługiwania się tytułem "doradca podatkowy" uprawniona jest osoba wpisana na listę doradców podatkowych.

Zgodnie z art. 34 u.d.p. doradca podatkowy obowiązany jest zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od daty wpisu na listę o zamiarze niewykonywania zawodu przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia wpisu. Doradca podatkowy obowiązany jest zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o przerwie w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy. Okresy, o których mowa wyżej, traktuje się jako zawieszenie wykonywania zawodu.

Z powyższego wynika, że osoba, która "zawiesiła" wykonywanie zawodu pozostaje nadal doradcą podatkowym. Jest wpisana na listę, a więc ma prawo posługiwania się tym tytułem.

Zgodnie z przepisem art. 138c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny.

Powyższe przepisy stanowią zatem, że adres elektroniczny pełnomocnika jest wymagany w przypadku pełnomocnika będącego doradcą podatkowym. Lege non distinguente dotyczy to każdego doradcy podatkowego, także tego, który zawiesił wykonywanie zawodu. Tak więc osoba, o której mowa, jeśli występuje jako doradca podatkowy, powinna podać swój adres elektroniczny.

Powstaje oczywiście pytanie, czy taka osoba (mająca zawieszone prawo do wykonywania zawodu) może występować w sprawie nie jako doradca podatkowy, tylko jako pełnomocnik nieprofesjonalny. Wydaje się to możliwe (i wówczas nie podawałaby adresu elektronicznego), jednakże oczywiście nie będzie wówczas korzystała z innych benefitów przysługujących pełnomocnikowi profesjonalnemu (np. możliwość uwierzytelnienia odpisów pełnomocnictwa i odpisów innych dokumentów).