Pytanie

Podatnik sprzedał przed upływem 5 lat otrzymaną w postaci darowizny nieruchomość. Otrzymane pieniądze chce w ciągu kolejnych 2 lat przeznaczyć na budowę własnego domu.
Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe podatnik będzie mógł zaliczyć faktury zaliczkowe otrzymane od firmy budowlanej, z którą podpisał umowę na budowę domu?

Odpowiedź

Zaliczka może stanowić wydatek uprawniający do korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.) ulgą mieszkaniową objęte są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia, jeżeli wydatkowania dokonano nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego zbycia. Z kolei art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. stanowi, że za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie domu czy lokalu mieszkalnego.

Decydujące znaczenie ma zatem fakt wydatkowania środków pieniężnych, w tym również w formie przedpłat czy zaliczek, na m.in. nabycie lokalu mieszkalnego, a nie przeniesienie własności nabywanego lokalu na nabywcę. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe podatnik będzie mógł zatem zaliczyć kwoty uiszczone w ustawowym dwuletnim terminie z tytułu faktur zaliczkowych otrzymanych od firmy budowlanej, z którą podpisał umowę na budowę domu. Nie będzie jednak wystarczające posiadanie samych takich faktur, jeśli nie zostały opłacone.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 28 czerwca 2012 r., IPTPB2/415-223/12-4/AK.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł