Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Zgodnie z zapisami w ustawie mikropożyczka nie stanowi przychodu. Czy jeżeli pokryjemy z tej pożyczki jakieś koszty działalności (np. najem, wynagrodzenia, zakup towarów), to czy te wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w księdze?

Odpowiedź

Z dniem 31.03.2020 r. dodany został art. 15zzd ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej - specustawa). Na jego podstawie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki (tzw. mikropożyczki) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przedsiębiorcy z tytułu otrzymania środków finansowych w ramach udzielonych im pożyczek nie uzyskują podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów. Dotyczy to wszystkich pożyczek, nie tylko mikropożyczek, o których mowa w art. 15zzd specustawy.

Powyższe nie wpływa na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych z pożyczonych środków. A zatem koszty, które pokryjecie Państwo z otrzymanej mikropożyczki, na zasadach ogólnych będą przez Państwa mogły zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (a więc w zakresie, w jakim zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie będą należeć do kosztów wymienionych jako niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów – zob. art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.).

Nie zmieni tego ewentualne umorzenie pożyczki na podstawie art. 15zzd ust. 7 specustawy (co nie stanowi przychodu; stanowi o tym art. 15zzd ust. 10 specustawy). Z przepisów u.p.d.o.f., nie wynika bowiem, aby koszty sfinansowane pożyczonymi środkami przestawały być kosztami uzyskania przychodów ze względu na umorzenie pożyczek.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Czy sprzedając maseczki ochronne należy przedstawiać potwierdzenie, że są to wyroby medyczne? >

Jak udokumentować obciążenie leasingodawcy kosztami naprawy samochodu? >

Czy ulga w podatku od nieruchomości przyznana z powodu epidemii koronawirusa powinna być traktowana jako pomoc de minimis? >