Pytanie

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenie programów komputerowych oraz gier. Dokonaną sprzedaż (także licencji) potwierdza fakturami. Odbiorcami są podatnicy z USA oraz UE. Od dokonanej sprzedaży rozlicza się z urzędem z tytułu działalności gospodarczej. Od kontrahentów z USA i Włoch otrzymał rozliczenie z potrąconym podatkiem u źródła.

Czy w rozliczeniu PIT-36 należy ustalony podatek od działalności pomniejszyć o potrącony podatek u źródła w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży?

Odpowiedź

Zagraniczny podatek u źródła można odliczyć w polskim PIT-36.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 i art. 20 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 8 października 1974 r. należności licencyjne powstałe w USA i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce będą opodatkowane w Polsce, z tym, że

mogą być opodatkowane także w USA ale stawka podatku u źródła nie może przekroczyć 10 proc. Podatek ten może zostać odliczony od podatku polskiego.

Podobnie stanowi umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie 21 czerwca 1985 r..

Przenosząc te regulacje na grunt ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.) pobrany przez zagranicznego kontrahenta 10 proc. podatek u źródła będzie podlegał odliczeniu od polskiego PIT (art. 27 ust. 9 u.p.d.o.f.). Dochody zza granicy należy więc doliczyć na zwykłych zasadach do dochodów polskich (przez ujęcie np w PKPiR jako przychodów należnych) a następnie pomniejszyć obliczony podatek o kwotę podatku potrąconego za granicą (zob. pole 187 i 188 PIT-36 oraz pole 12 i 13 PIT-ZG).