W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów zamieszczanych przez biegłych rewidentów w opiniach z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych SP ZOZ, w zakresie informacji dotyczącej osób zapewniających, iż sporządzone sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, tj. wskazywania jedynie kierownika jednostki jako organu odpowiedzialnego lub przywoływania jednocześnie z kierownikiem jednostki również członków rady społecznej czy też członków organu nadzorującego, Izba przedstawiła stanowisko Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przygotowane w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

Ze stanowiska tego wynika, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, stanowiącym naruszenie tego obowiązku, odpowiadają oni solidarnie wobec spółki.

Ustawa o działalności leczniczej statuuje radę społeczną nie jako organ nadzoru lecz jako organ opiniodawczo - doradczy, tj. organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego i równocześnie doradczy kierownika podmiotu leczniczego. Podobnie nie sposób uznać podmiotu tworzącego za inny organ nadzorujący jednostki. Jest on bowiem podmiotem zewnętrznym w stosunku do SP ZOZ.

W związku z tym, zarówno w odniesieniu do podmiotu tworzącego (który choć posiada kompetencje nadzorcze w stosunku do podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, nie jest jednak organem tego podmiotu), jak i w przypadku rady społecznej (wyodrębnionej wprawdzie w strukturze organizacyjnej SP ZOZ, lecz nie posiadającej stosownych uprawnień nadzorczych) odpowiedzialność za prawidłowość sprawozdań finansowych, jak też sprawozdania z działalności, nie występuje.

Powyższe stanowisko oznacza, iż wymagane postanowieniami ust. 72 lit. e) KSRF nr 1 stwierdzenie, że „kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości”, powinno być w opinii o sprawozdaniu finansowym SP ZOZ ograniczone do stwierdzenia odpowiedzialności kierownika tej jednostki.