Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, który uwzględnia zmiany w zakresie identyfikatora podatkowego oraz kompletność przekazywania danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Projektowane rozporządzenie podyktowane jest koniecznością dostosowania obowiązujących wzorów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Od dnia 1 września identyfikatorem podatkowym dla podatników objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL. Zmiany we wzorach wynikają również z przekazywania danych ewidencyjnych z rejestru PESEL do Centralnego Rejestru Podmiotów-Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Wzory zgłoszeń oraz załączników, które stanowią załączniki do projektu:

1) zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2),

2) zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7),

3) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3),

4) informacja o rachunkach (NIP-B) - załączniki do zgłoszenia NIP-2 i NIP-7,

5) informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C) - załączniki do zgłoszenia NIP-2 i NIP-7,

6) informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegającego obowiązkowi ewidenycjnemu (NIP-2/A),

7) informacja o wspólnikach lub spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D) - załącznik do zgłoszenia NIP-2.

Rozporządzenie ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Katarzyna Bogucka

źródło: www.rcl.gov.pl