W przedmiotowej sprawie podatnik wykazał w deklaracji powierzchnię użytkową budynku i zaliczył ją do poz. 45 jako (pozostałe budynki) z uwagi na brak możliwości wykorzystania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Zdaniem podatnika z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych inwestycji i uzyskania niezbędnych odbiorów i zezwoleń, nie było możliwe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obiekty nie posiadają prawomocnych decyzji zezwalających na użytkowanie i prowadzenie w nich działalności gospodarczej, pozbawione są zasilania w energię elektryczną, posiadają częściowo zdemontowane instalacje grzewcze i przeciwpożarowe, w wielu miejscach uszkodzone jest poszycie dachowe, co powoduje przesiąkanie przez strop i zalewanie pomieszczeń, a ponadto do piwnic przesiąkają wody gruntowe. Według podatnika budynek nie powinien więc podlegać opodatkowaniu właściwemu dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Organ podatkowy nie kwestiował, że ze względu na zły stan techniczny budynku, nie można w nim prowadzić działalności gospodarczej. Sporne było natomiast, czy przyczyna takiej niemożności jest na tyle poważna, że można ją zakwalifikować do "względów technicznych" powodujących zastosowanie niżej stawki podatkowej.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Sąd przypomniał, że pojęcie "względów technicznych" nie zostało bezpośrednio zdefiniowane przez ustawodawcę, należy zatem przyjąć rozumienie wynikające z języka potocznego i pomocniczo z prawa budowlanego. Nie znajdują uzasadnienia jednak poglądy, że tylko decyzja organów nadzoru budowlanego jest podstawą do wykazania, że w budynku nie może być, ze względów technicznych, prowadzona działalność gospodarcza. "Względy techniczne" nie zawsze, zdaniem sądu, są widoczne gołym okiem, nawet uzbrojonym w aparat fotograficzny. Aby je zidentyfikować można posiłkowo posłużyć się przepisami prawa budowlanego, które regulują te kwestie. Jako przykład aktu zawierającego przybliżenie "względów technicznych" sąd wskazał rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Sąd też przypomniał też, że brak możliwości wykorzystania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien być następstwem okoliczności obiektywnych, niezależnych od woli podatnika. A w sprawie zły stan budynku był następstwem zdarzeń niezależnych od woli podatnika i powstał jeszcze w okresie, gdy budynek nie był jego własnością.

Dokonanie prawidłowej oceny czy w sprawie wystąpiły "względy techniczne" nie zawsze jest łatwe dla organu podatkowego. Być może będzie tu potrzebna wiedza specjalistyczna, której organ nie posiada. W takim wypadku organ sam może zwrócić się o opinię do biegłego, który rozstrzygnie czy przedmiotowy budynek wymaga tylko zwykłego remontu, czy też gruntownej rewitalizacji, rekonstrukcji i remontu kapitalnego.

Zdaniem sądu, względów technicznych nie można utożsamiać wyłącznie z takimi wadami, które mają charakter absolutnie nieodwracalny, tj. niemożliwy do usunięcia. Gdyby bowiem tak uznać, dla zaistnienia względów technicznych koniecznym byłoby wykazanie, że budynek lub budowla stanowią ruiny, nadające się tylko do rozbiórki.

Dlatego też sąd uchylił decyzję organu i przy ponownym rozstrzygnięciu szczegółowo przeanalizować – ewentualnie na podstawie opinii biegłego – czy stopień zużycia elementów konstrukcyjnych budynku (dach, stropy i schody, konstrukcja nośna itp.), a także włączenie budynku do przyszłej inwestycji, która ma być realizowana przez podatnika - można uznać za obiektywne okoliczności natury technicznej, niemające błahego charakteru, które wskazują na to, że przedmiotowy budynek utracił swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.

Wyrok WSA w Łodzi z 20 czerwca 2013 r., I SA/Łd 402/13

 

Zobacz także:

Nieruchomości: brak wymogów bezpieczeństwa nie wyłącza z opodatkowania >>>

Podatek od nieruchomości: względy techniczne muszą mieć trwały charakter >>>

Podatek od nieruchomości: "względy techniczne" to także względy organizacyjne >>>

Remont nie wpływa na stawkę podatku od nieruchomości >>>