Spór w sprawie dotyczył ustalenia, czy w okresie prowadzenia prac budowlanych, polegających na remoncie i rozbudowie hali produkcyjnej, zmierzających do zmiany sposobu użytkowania hali z funkcji produkcyjnej na handlowo-usługową, mają miejsce tzw. "względy techniczne", uzasadniające obniżenie stawki w podatku od nieruchomości, ze stawki przewidzianej dla budynków lub ich części "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" na stawkę "pozostałą".
Podatnik uznał, że, w związku z wyłączeniem hali z użytkowania i nie prowadzeniem w niej jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nie spoczywa na nim obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości według najwyższej stawki podatkowej. Jednak organ podatkowy uznał, że przejściowe niewykorzystywanie przez osobę prawną budynku o charakterze niemieszkalnym (np. hali produkcyjnej) do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw prawnych do tego, aby do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyłączenie z zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczy sytuacji, gdy przedmiot ten nie jest i - jednocześnie - nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na zdarzenia niezależne od podatnika.
Sprawa trafiła do WSA, który uznał, że nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem podatnika. Zdaniem sądu wyłączenie budynku lub jego części z prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych nie nastąpi, gdy prowadzenie tej działalności jest niemożliwe ze względów technologicznych, czy też ekonomicznych leżących po stronie przedsiębiorcy. Charakter przeszkody nie może być determinowany wolą (działaniem lub zaniechaniem) podatnika, lecz okolicznościami zewnętrznymi i fizykalnymi, odnoszącymi się do substancji przedmiotu opodatkowania.
Tym samym, przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności gospodarczej, nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Nieruchomość taka, mimo chwilowego jej niewykorzystywania, z różnych przyczyn, nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą.
(sygn. akt I SA/Bk 246/11, LEX nr 896577)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 12 września 2011 r.