Nie tylko świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń, ale też wszelkie świadczenia pieniężne i niepieniężne mają być przedmiotem zwolnienia podatkowego dla byłych pracowników. Komisja "Przyjazne Państwo" w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje złagodzić warunki do zastosowania przedmiotowego zwolnienia oraz usunąć dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT od podatku zwolnione są świadczenia rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów od zakładów pracy w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Oznacza to, że zwolnienie na mocy powołanego przepisu ustawy podatkowej dotyczy jedynie otrzymywanych przez emerytów i rencistów świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń, którymi są np. bilety do kina, teatru, karnety na basen czy siłownię, paczki świąteczne do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega natomiast opodatkowaniu (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 stycznia 2010 r., ITPB2/415-849/09/IL, LEX nr 29297).

W praktyce przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie pojęcia "świadczenia rzeczowe". Nie jest jasne czy zwolnienie obejmuje ono swoim zakresem wszelkiego rodzaju świadczenia o charakterze niepieniężnym czy wyłącznie takie, których przedmiotem jest rzecz. Ponadto zachodzi pytanie, czy podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego musi być świadczenie rzeczowe. Dlatego też Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 3366) zastąpienie świadczeń rzeczowych świadczeniami wszelkiego rodzaju, a więc rzeczowymi, pieniężnymi jak i niepieniężnym. Zgodnie z projektem zmian do świadczeń podlegających zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 38 nie należy kwalifikować jedynie świadczeń w postaci zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, które wymienione już zostały w zwolnieniu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT.

Michał Malinowski