Przyjętą w poniedziałek 24 maja br. uchwałą 7 sędziów NSA (I FPS 1/21) uznano, że sądy administracyjne w ramach własnych kompetencji jako sądy I instancji są obowiązane do oceny czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie ma na celu nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Czytaj: 
Rzecznik MŚP: Niepotrzebne wydłużanie przedawnienia w sprawach o przestępstwa skarbowe>>
Skarbówka próbuje różnych sztuczek, by podatek się nie przedawnił>>

W praktyce zawodowej bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to organy podatkowe wszczynają postępowania karne skarbowe tuż przed upływem terminu przedawnienia. W ustnych motywach uchwały NSA podkreślono, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego jest instrumentem nadużywanym przez organy podatkowe. NSA wyraził stanowisko, że w chwili wszczęcia postępowania karnego skarbowego koniecznym jest zapewnienie podatnikowi ochrony, która sprowadza się do zbadania w okolicznościach konkretnej sprawy, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego było zasadne.

Urząd ma uzasadnić swoje działanie

Zgodnie z przyjętą uchwałą NSA to na organach podatkowych ciąży obowiązek wyjaśnienia, że w okolicznościach danej sprawy nie chodzi jedynie o wstrzymanie biegu terminu przedawnienia.

Z aprobatą należy odnieść się do wniosków przedstawionych przez NSA. Uwzględniając, iż są to jedynie ustne motywy uchwały, oczekiwać można, iż w pisemnym jej uzasadnieniu pojawią się szczegółowe wymogi dla organów podatkowych, co do uzasadnienia decyzji.

Niewątpliwie zapadła uchwała ma istotne znaczenie dla podatników i miejmy nadzieję pozwoli znacząco ograniczyć ilość instrumentalnie wszczynanych postępowań karnych skarbowych.

Czytaj także: chwała NSA: Sądy mogą badać wpływ wszczęcia postępowania karnoskarbowego na bieg terminu przedawnienia>>