W przedmiotowej sprawie związek gmin zawarł z publiczną szkołą podstawową umowę najmu lokalu użytkowego w budynku tej szkoły. Szkoła była tu zarządcą nieruchomości, a właścicielem gmina.

WSA w Gdańsku musiał rozstrzygnąć kwestię, czy podatek od nieruchomości od lokalu użytkowego wynajmowanego przez szkołę powinien płacić związek gmin, jako ich najemca, czy też zarządca budynku – czyli szkoła.

Zdaniem sądu w przypadku przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podatnikiem podatku od nieruchomości będzie ta jednostka. Sytuacja ta nie zmieni się także, gdy zarządca odda nieruchomość posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu czy też dzierżawy. Kontrakt ten nie będzie bowiem zawarty z właścicielem nieruchomości, a jedynie z zarządcą znajdującym się w jej posiadaniu.

Jak podkreślił sąd, posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy takich nieruchomości są podatnikami tylko wówczas, gdy posiadanie wynika z umowy zawartej bezpośrednio z właścicielem lub z zarządu ustanowionego przez właściciela. Oznacza to, że jeżeli umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie zostanie zawarta z właścicielem, a na przykład z zarządcą lub najemcą, podatnikiem podatku od tej nieruchomości pozostaje nadal zarządca lub najemca pod warunkiem, że ich tytuł prawny do posiadania pochodzi bezpośrednio od właściciela nieruchomości.

Przenosząc to na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że to na publicznej szkole podstawowej – jako na trwałym zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły podstawowej – a nie na związku gmin – jako na najemcy lokalu użytkowego w tym budynku – ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.

Wyrok WSA w Gdańsku z 4 kwietnia 2014 r., I SA/Gd 117/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego