Dotyczy to jedynie form kształcenia organizowanych przez podmioty zewnętrzne wobec KIDP. Punkty za szkolenia organizowane przez organy i jednostki organizacyjne Izby dokonują (bez udziału zainteresowanych doradców), Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP. Zasady etyki doradców podatkowych wskazują, kto jest zwolniony z obowiązku zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji.

Są to doradcy będący pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujący pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego, oraz doradcy będący członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przesłać do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP kopie dokumentów, z których ono wynika. Pozostali doradcy powinni uzyskać w 2011 r. co najmniej 8 punktów.