Pytanie

Czy rada gminy może upoważnić wójta do udzielania zwolnienia z opłaty targowej?
Zwolnienie dotyczyłoby osób i podmiotów, które dokonując sprzedaży podczas imprez okolicznościowych dochód przekazywałyby na cele publiczne lub społeczne?

Odpowiedź

Rada gminy nie może upoważnić wójta do udzielenia zwolnienia z opłaty targowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dale u.p.o.l. "rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych". Przepis ten precyzyjnie określa sposób (uchwała rady gminy) i podmiot (rada gminy) uprawniony do wprowadzania innych zwolnień z opłaty targowej.

Według art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym: "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Rada gminy została upoważniona do udzielania zwolnień przedmiotowych na mocy ustawy (art. 19 pkt 3 u.p.o.l.), jednakże nie ma prawa do przekazania tego uprawnienia wójtowi. Podobnie wypowiedziało się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale z 5 listopada 2014 r. nr 23/1173/2014 r.

Dodatkowo, rada gminy może wprowadzać wyłącznie zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowe lub przedmiotowo-podmiotowe. Zatem, zwolnieniu powinna podlegać określona sprzedaż, zamiast osób lub podmiotów. Kryterium zwolnienia może być np. przeznaczenie przychodów ze sprzedaży np. na cele publiczne lub społeczne. O zastosowaniu zwolnienia nie powinny decydować cechy podmiotowe sprzedającego.

Bogate orzecznictwo w tym zakresie dotyczy art. 7 ust. 3 u.p.o.l., który upoważnia rady gmin do wprowadzania zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości i ma bardzo zbliżone brzmienie do art. 19 pkt 3 u.p.o.l. dotyczącego zwolnień z opłaty targowej. Wskazać można m.in. wyroki: WSA w Gliwicach z 20 września 2011 r. (I SA/Gl 544/11), wyrok NSA z 4 kwietnia 2011 r. (II FSK 1945/09) oraz z 8 października 2010 r. (II FSK 964/09).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego