Pytanie

Wybraliśmy bilansową metodę rozliczania różnic kursowych.

Czy różnice powstałe z kwoty VAT mają być rozliczane jako podatkowe?

Takie różnice u nas powstają zarówno przy kontrahentach krajowych jak i zagranicznych.

Odpowiedź

Nie można stosować jednocześnie obu metod rozliczania różnic kursowych. Metodę podatkową stosuje się dopiero w razie rezygnacji z metody bilansowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 14b ust. 2 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości (według metody bilansowej). W razie wyboru tej metody podatnicy mają obowiązek stosować ją przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe. Okres ten liczy się od początku roku podatkowego, w którym przyjęto tę metodę, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia), zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Metodę bilansową rozliczania różnic kursowych można stosować pod warunkiem że we wspomnianym trzyletnim okresie sporządzane sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

Podatnicy, którzy wybrali tę metodę zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego z tym, że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony (art. 14b ust. 3 u.p.d.o.f.).

Wynika z tego, że w razie wyboru metody bilansowej różnice kursowe od VAT podatnik ujmuje w swoim rachunku podatkowym. Nie ma też możliwości stosowania jednocześnie dwóch metod rozliczania różnic kursowych. Jak bowiem wynika z art. 14b ust. 7 u.p.d.o.f., w przypadku rezygnacji z metody bilansowej podatnik:

1) zalicza na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosował tę metodę, odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości,

2) od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosował tę metodę, stosuje zasady, o których mowa w art. 24c u.p.d.o.f. (metodę podatkową), ustalając różnice kursowe od dnia, o którym mowa w pkt 1.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł