Celem projektowanej ustawy jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1), ukierunkowanych na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia tych przepisów w życie ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r.

Obecnie na podstawie art. 154a § 1 Ordynacji podatkowej minister finansów może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego. Zmiana polega na ograniczeniu możliwości wystąpienia do danego państwa członkowskiego z wnioskiem o doręczenie pisma do przypadków gdy doręczenie osobie przebywającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne trudności. Jednocześnie wprowadzono przepis określający sposób przekazywania do organu wyznaczonego wniosków o doręczenie pism przez organy podatkowe jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu danych, które powinien zawierać wniosek o doręczenie pisma. Zgodnie z implementowaną dyrektywą wniosek o doręczenie będzie przesyłany przy użyciu standardowego formularza według wzoru, określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1156/2012 z 6 grudnia 2012 r.