O tym, w jakich sytuacjach ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest lepszym rozwiązaniem niż podatek płacony na zasadzie ogólnej czytamy w poradniku Radosława Kowalskiego opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego.

Truizmem jest stwierdzenie, a jednak warto przypomnieć, że osoba fizyczna, która wykorzystuje składniki swojego majątku (w tym nieruchomości) w celach zarobkowych, oddając je w używanie podmiotom trzecim uzyskuje wraz z wynagrodzeniem przychód podatkowy. Podkreślić należy, że zasady opodatkowania przychodów z najmu są wspólne dla umów dotyczących nieruchomości jak i rzeczy ruchomych.

W każdym przypadku najmu kluczowe znaczenie ma umiejscowienie uzyskanego przychodu w odpowiednim źródle (przychodów). Jest to o tyle istotne, że to sam podatnik musi dokonać właściwego przyporządkowania. Osoba fizyczna oddająca rzeczy w odpłatne używanie może, poprzez odpowiednie zachowanie i konsekwentne działanie, dokonać wyboru jednego z dwóch źródeł przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza lub najem, podnajem.

Jeżeli podatnik zdecyduje i okoliczności przemawiają za tym, że uzyskiwane przez niego przychody z najmu nie są alokowane w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza może wybrać dla nich opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to konsekwencją tego, że w taki sposób opodatkowane mogą być otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Ryczałt od przychodów z najmu nie zabiera ulg. Opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych w ramach najmu „prywatnego" podatnik nie pozbawia się prawa do ulg podatkowych w PIT od innych przychodów, jak również wspólnego rozliczenia w PIT dochodów małżonków (opodatkowanych według skali).

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie niesie za sobą żadnych negatywnych implikacji w PIT. Jeżeli do tego dopowiemy, że stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc., to w zasadzie odpowiedź na pytanie ryczałt czy zwykły podatek może wydawać się oczywista wobec 18, 32 lub 19 proc. PIT (ten ostatni tylko wówczas gdy najem jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej, do której podatnik stosuje podatek liniowy).

Nie zawsze jednak tak jest! Pomimo, że podatek obliczany według zasad ogólnych wyznaczany jest przy zastosowaniu znaczenie wyższej stawki niż ryczałt, to w praktyce może niekiedy okazać się, że faktycznie jego stawka jest znacznie niższa niż owe 8,5 proc. ryczałtu, a nawet może wynosić w pewnym okresie 0 proc. Wybierając podatek w formie ryczałtu automatycznie pozbawiasz się prawa do rozliczania kosztów uzyskania. A przecież są sytuacje, w których rzecz oddawana w najem wymaga tego aby były poniesione wydatki z nią związane.

Decyzja o wyborze umiejscowienia przychodu z najmu (działalność gospodarcza a najem) a przede wszystkim wybór pomiędzy sposobem opodatkowania takiego najmu (PIT vs ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) musi być poprzedzona szczegółową i wnikliwa analiza wszystkich znanych podatnikowi okoliczności. Co ważne, uwzględniać należy nie tylko to co jest „tu i teraz", ale należy wybiegać w przyszłość i to czasami nawet wiele lat. Wybór taki winien być determinowany w szczególności spodziewaną ilością kosztów (im mniej tym bardziej korzystny jest ryczałt), ale także przewidywaną wysokością uzyskiwanych przychodów. Ponadto, przed podjęciem decyzji w konkretnym przypadku należałoby zbadać inne przychody podatnika, stosowane sposoby opodatkowania, warto uwzględnić przewidywany czas wykorzystywania rzeczy, jak również, to co się z nią będzie działo w przyszłości.

Jedno jest jednak pewne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nawet jeżeli nie zawsze jest tańszy (niższym obciążeniem), to z całą pewnością jest znacznie prostszym w rozliczeniu, przy umowie pisemnej najmu nie wymaga prowadzenia ewidencji i pozyskiwania dowodów zakupów, wreszcie nie pozbawia żadnych ulg i przywilejów podatkowych w PIT (o ile takie przysługują podatnikowi).

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł