Firma handlowa zajmuje się sprzedażą piwa dla osób fizycznych. Kasa fiskalna zaprogramowana jest w taki sposób, że pozafiskalnie rejestruje wydanie butelek za kaucją i ich zwrot. Na koniec miesiąca dokonywany jest niefiskalny wydruk raportu opakowań zerujący, z którego wynika na przykład, że w danym miesiącu ilość sprzedanych butelek jest wyższa od butelek zwróconych i odwrotnie.
W jaki sposób prawidłowo zaksięgować i rozliczyć powstałą nadwyżkę butelek sprzedanych nad butelkami zwróconymi?

Jeśli z raportu opakowań wynika nadwyżka butelek sprzedanych nad zwróconymi, nadwyżkę tę należy potraktować jako dokonaną w ostatnim dniu miesiąca dostawę nadwyżki butelek (kwestią sporną jest czy dostawę taką należy udokumentować paragonem; w mojej ocenie tak). Jeśli z raportu opakowań wynika nadwyżka butelek zwróconych nad sprzedanymi uznać w mojej ocenie należy, że nastąpił zwrot butelek, których dostawa nastąpiła w ostatnim miesiącu, w którym wystąpiła nadwyżka butelek sprzedanych nad zwróconymi (rozliczenie tego zwrotu w deklaracji VAT możliwe jest na podstawie zapisu korygującego w tzw. zeszycie korekt).
Zasady postępowania w przypadku pobierania kaucji za opakowania zwrotne w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących (czyli sprzedaży detalicznej) budzą wątpliwości. W wyjaśnieniach organów podatkowych dominuje stanowisko, że kaucji za opakowania zwrotne (np. butelki od piwa) można nie traktować jako obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nie ewidencjonować wydawanych opakowań zwrotnych za pomocą kas rejestrujących (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 2 maja 2005 r. - US-VII-443/12/05), względnie ewidencjonować je poza funkcjami fiskalnymi kasy (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30 października 2006 r. - IIUS-II-443/92/2006). W przypadkach takich sprzedawcy powinni określać termin w jakim nabywcy obowiązani są zwrócić opakowania zwrotne (np. we wzorcu umownym wywieszonym w sklepie w miejscu ogólnodostępnym), którego upływ powoduje (w razie niezwrócenia opakowania) opodatkowaniem wydanych opakowań zwrotnych jako dostaw tych opakowań (ze względów praktycznych, aby nie był to termin określony w dniach czy tygodniach, lecz jako określony dzień miesiąca, np. ostatni dzień miesiąca). W przypadkach takich podstawę do prawidłowego rozliczenia podatku należnego z tytułu niezwróconych opakowań zwrotnych jest prowadzona przez podatnika ewidencja, np. rejestr wydanych i zwróconych opakowań zwrotnych (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 20 kwietnia 2005 r. - PP/443-10/05/PK).
Rolę takiego rejestru pełni w przedstawionej sytuacji wydruk raportu opakowań. Z treści pytania wynika, że raport ten drukowany jest na koniec miesiąca, co sugeruje przyjęcie przez Państwa miesięcznych okresów rozliczeniowych zwrotów butelek. Jeśli z raportu tego wynikać będzie nadwyżka butelek sprzedanych nad zwróconymi, nadwyżkę tę należy potraktować jako dokonaną w ostatnim dniu miesiąca dostawę nadwyżki butelek (kwestią sporną jest czy dostawę taką należy udokumentować paragonem; w mojej ocenie tak).
Jeśli natomiast z raportu tego wynikać będzie nadwyżka butelek zwróconych nad sprzedanymi uznać w mojej ocenie należy, że nastąpił zwrot butelek, których dostawa nastąpiła w ostatnim miesiącu, w którym wystąpiła nadwyżka butelek sprzedanych nad zwróconymi. W przypadku takim - przyjmując stanowisko, że dostawy butelek wynikające z nadwyżki butelek sprzedanych nad zwróconymi należy ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących - należy dokonać stosownego zapisu w tzw. zeszycie korekt (lub innej ewidencji prowadzonej w celu korygowania sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących) i na tej podstawie pomniejszyć obrót w bieżącej deklaracji VAT (tj. deklaracji VAT za okres rozliczeniowy dokonania takiego zapisu w zeszycie korekt).