Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia te normy szacunkowe zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim".

Zgodnie z komunikatem GUS z 27 maja 2014 r. wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r. w stosunku do roku 2012 wyniósł 102,2, więc normy szacunkowe na rok 2015 zostały podniesione o 2,2 proc.

Rozporządzenie ministra finansów z 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U., poz. 1558) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.