Bazując na obecnym stanie prawnym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Składający wniosek o jej wydanie jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do wskazania własnego stanowiska w sprawie. Treść wniosku o interpretację ma później odzwierciedlenie w samym piśmie, które oprócz wyczerpującego opisu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawiera również ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Zobacz również: Charakterystyka interpretacji podatkowych >>

MF: Cena za wydanie skomplikowanych interpretacji musi wzrosnąć >>

Czy indywidualna interpretacja podatkowa chroni przed negatywnymi skutkami w razie jej zmiany? >>

Ochrona podatnika

Z perspektywy podatnika kluczowym aspektem związanym z uzyskaniem interpretacji indywidualnej jest zniwelowanie niepewności prawnej w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania w kontekście jego indywidualnej sprawy. Ochrona wynikająca z otrzymanej interpretacji ma swoje granice temporalne – oprócz wyraźnie uregulowanych okoliczności w art. 14k § 1 w zw. z art. 14e § 1a ustawy – Ordynacja podatkowa – przyjmuje się, że ochrona ta traci na znaczeniu w sytuacji zmiany stanu prawnego. Powstaje jednak pytanie, czy każda ingerencja ustawodawcy w treść przepisów prawa stanowiących przedmiot interpretacji indywidualnej powoduje, że ta interpretacja traci swoją aktualność.

 

 


 

Tę niejasną kwestię wpływu zmiany przepisów prawnych na zakres ochrony podatnika lub innego zainteresowanego – zarówno ze względu na brak bezpośredniej regulacji prawnej, jak i niewykształconą linię orzeczniczą sądów administracyjnych – podejmuje Kacper Kanka w artykule pt. Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej w kontekście zmiany przepisów prawa stanowiących jej przedmiot.

 


Więcej we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>