Podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi zadaniami KAS będzie realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy oraz realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów.

Realizacja tych zadań będzie powierzona uprawnionym organom KAS (naczelnikowi urzędu skarbowego oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego) poprzez przydzielenie im zadań w zakresie m.in. ustalania, określania, poboru i egzekucji ww. należności, a także poprzez wykonywanie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Uchwalenie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oprócz zmian w strukturze funkcjonowania administracji oznacza wprowadzenie nowej procedury kontrolnej (kontrola celno-skarbowa), różniącej się zasadami prowadzenia od procedury kontrolnej przewidzianej w Ordynacji podatkowej oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawowym zadaniem organów administracji celno-skarbowej będzie wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę, w sytuacjach, gdy rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Działalność tych organów ma być nakierowana na sprawną realizację działań o wysokim stopniu złożoności. Kontrolę celno-skarbową będą wykonywać zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy KAS, jednakże niektóre działania o szczególnym charakterze zostały zarezerwowane wyłącznie dla funkcjonariuszy.

Kontrola celno-skarbowa będzie więc tzw. procedurą twardą stosowaną w przypadku czynów zabronionych o wysokim ciężarze gatunkowym, np. w stosunku do zorganizowanych grup przestępczych. Natomiast w pozostałych przypadkach będzie prowadzona, tak jak dotychczas, kontrola podatkowa na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Regulacje nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie procedur kontrolnych omówi podczas VII Forum Podatkowo Księgowego adwokat, i doradca podatkowy, dr Dariusz Strzelec. W ramach wykładu zostaną zasygnalizowane podstawowe kwestie związane z nowymi zasadami podejmowania kontroli w 2017 r. Konferencja organizowana przez Wolters Kluwer odbędzie się w Warszawie 3 lutego 2017 r.

W trakcie konferencji omówiona zostanie ponadto uchwalona przez Sejm 16 listopada 2016 r. nowelizacja ustawy o VAT, której celem jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Przedstawione zostaną nowe regulacje przywracające do polskiego systemu VAT sankcję administracyjną – przypadki kiedy będzie stosowana oraz okoliczności wyłączające jej zastosowanie, a także nowe regulacje zakładające odpowiedzialność pełnomocnika za nierozliczony przez jego mocodawcę podatek.

Będzie też mowa o zmianach w kodeksie karnym skarbowym oraz proponowanej nowelizacji kodeksu karnego wprowadzającej kary związane z m.in. z posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami. Przedstawione zostaną także zmiany w zakresie rozliczania VAT w formie odwrotnego obciążenia – usługi budowlane, import usług, WNT oraz zmienione zasady dokonywania zwrotów w VAT.