Autorem projektu jest Senat. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11). Wyrok dotyczył zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia przeciwko podatnikowi postępowania karnego (karnoskarbowego lub wykroczenioskarbowego).

Jako że podatnik nie jest informowany o wszczęciu postępowania "w sprawie", nie wie, że bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu. Taki stan, ze względu na długotrwałość postępowań, może utrzymywać się nawet przez wiele lat, co zdaniem TK narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i jest sprzeczne z charakterem instytucji przedawnienia.

"Egzekwowanie długu podatkowego i towarzysząca mu niepewność podatnika co do stanu jego zobowiązań podatkowych nie mogą trwać przez dziesięciolecia. Choć instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego może niekiedy sankcjonować naruszenie przez podatnika konstytucyjnego obowiązku płacenia podatków, to jednak, skoro została wprowadzona do systemu prawnego, musi realizować stawiane jej zadania. Jednym z nich zaś jest stabilizowanie stosunków społecznych poprzez wygaszanie z upływem czasu zadawnionych zobowiązań podatkowych." - stwierdził TK w wyroku.

Aby dostosować przepisy do wyroku Trybunału, senatorowie chcą zmienić przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przypadku, gdy powodem zawieszenia będzie wszczęcie postępowania karnego, dojdzie do niego tylko, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, a podatnik został o tym postępowaniu poinformowany najpóźniej z upływem terminu przedawnienia.

Projekt po pierwszym czytaniu trafił do prac w Komisji Finansów Publicznych. Ta pozytywnie zaopiniowała zmiany, a sprawozdanie z prac nad nowelizacją przedstawi na najbliższym posiedzeniu - w dniach 23-25 lipca 2013 r.