23 września br. weszły w życie przepisy ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Celem nowelizacji była przede wszystkim implementacja dyrektywy ws. rachunkowości, odnośnie nowej kategorii jednostek – jednostek małych. Jednostki małe., to podmioty spełniające określone w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości wielkości sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia. Do jednostek tych nie kwalifikują się podmioty działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Uproszczenia dla jednostek małych polegają na możliwości sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień), zwolnieniu ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej o zwolnieniu z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Wprowadzone zostały również inne uproszczenia w rachunkowości, podyktowane zmieniającym się środowiskiem gospodarczym: klasyfikowanie umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych, odstąpienie do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czy niestosowania rozporządzenia  w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Znowelizowane przepisy przewidują ponadto możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych na warunkach i zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla tzw. małych organizacji pozarządowych, niebędących spółkami kapitałowymi, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości będzie związana z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia jej postanowień do 6 grudnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł