Ustawa o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić niższy podatek. Wśród najpopularniejszych są: ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna i odliczenie wydatków na internet. Prawo do skorzystania z tej ostatniej zostało jakiś czas temu ograniczone. Ciągle jednak – nie dłużej jednak niż przez dwa lata - wydatki na dostęp do sieci można odliczyć. Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego.

 

Konieczne dokumentowanie prawa do ulgi

Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w TLA Smoczyński Koniewski, zwraca uwagę, że skorzystanie z ulg każdorazowo wymaga od podatnika posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Dokumenty te powinny być kompletowane na bieżąco, gdyż późniejsze ich uzyskanie może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

 


Rozliczanie darowizn

Darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy Koniewski, dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna) oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna rzeczowa). Inną opcją darowizny uprawniającej do ulgi jest darowizna na cele krwiodawstwa. Ponieważ kwota ulgi zależna jest od ilości przekazanej krwi, podatnik musi posiadać potwierdzenie stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.

Zobacz również:
Łatwiej będzie sprzedać mieszkanie bez podatku >>

Koszty uzyskania przychodów pracowników etatowych są za niskie >>

Paliwo w służbowym samochodzie ciągle sporne >>

Ulga rehabilitacyjna w PIT

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zaliczenie do osób uprawnionych do skorzystania z ulgi (orzeczenia dotyczące niepełnosprawności, decyzja przyznająca rentę) oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (wskazujących sprzedawcę, nabywcę, przedmiot nabycia oraz kwotę zapłaty). Marek Gadacz, partner w Crido Taxand,, zwraca uwagę, że ustawa o PIT zawiera spory katalog wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia. Niektóre są limitowane, inne nie. Podatnicy mają również możliwość odliczenia wydatków na zakup leków, ale tylko jeśli wydatki przekroczą 100 zł miesięcznie, wtedy odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. W przypadku tej grupy odliczeń podatnik również musi dysponować dokumentami potwierdzającymi wydatki. Ustawa zawiera jednak pewnie wyjątki: podatnik nie musi dokumentować wydatków na samochód, przewodnika lub psa.

Wydatki na internet i ulga prorodzinna

- Ulga internetowa wiąże się z używaniem internetu i wymaga od podatnika posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na ten cel, ze wskazaniem sprzedawcy, nabywcy, przedmiotu nabycia oraz kwoty zapłaty – przypomina Krzysztof Koniewski.

Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga prorodzinna, zależna od ilości dzieci. W przypadku dziecka małoletniego, obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia lub orzeczenia sądowe). Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich określonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT, ulga dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Poza dokumentami potwierdzającymi utrzymywanie dziecka konieczne jest posiadanie m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ważna data poniesienia wydatku

Marek Gadacz, partner w Crido Taxand, podkreśla, że podatnicy sporządzając zeznanie roczne mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o poniesione przez siebie w danym roku wydatki na różnie przewidziane w ustawie o PIT cele. Co jest istotne wydatki muszą być poniesione danym roku podatkowym. Dlatego też jeśli ktoś chciałby jeszcze skorzystać z odliczeń za 2018 rok pozostało już niewiele czasu na dokonanie wydatku.

Zobacz również:
Kiedy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? >>

W jaki sposób skorzystać z nowej ulgi na dzieci? >>

Ulga rehabilitacyjna w PIT >>

Ulgi i odliczenia przysługujące podatnikom ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >>