Aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:
- dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
- zapłaty za towar w całości dokonano za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
- nie dokonuje dostawy towarów określonych w § 4 rozporządzenia.
Nie wystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jeżeli podatnik rozszerzy sposób dostawy zakupionych w sklepie internetowym towarów w ten sposób, że oprócz firm kurierskich zakupione towary mogą być dostarczane klientom za pomocą transportu własnego producentów towarów sprzedawanych w sklepie, a zapłata będzie następowała, tak jak dotychczas za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (na rachunek bankowy podatnika), to w odniesieniu do sprzedaży towarów z taką formą dostawy nie będzie spełniać warunku umożliwiającego korzystanie z omawianego zwolnienia.

Zatem w tym zakresie podatnik będzie obowiązany dokonywać ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Może jednak skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 3 rozporządzenia, pod warunkiem, że kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła u niego w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2013 r., IPPP2/443-1287/12-4/RR