Do najbardziej powszechnych świadczeń, które budzą jednocześnie najwięcej kontrowersji podatkowych należą imprezy integracyjne, wykupywanie polis OC dla członków zarządów, czy polis na życie dla pracowników, a także zapewnianie pracownikom dojazdu do pracy poprzez organizowanie zbiorowego transportu.

Zobacz: Lewiatan: TK rozstrzygnie, czy będzie podatek od „imprez”>>

Jak zauważa wnioskodawca, w odniesieniu do tych świadczeń, znacznie utrudnione jest, a często wręcz niemożliwe, ustalenie przedmiotu oraz podstawy opodatkowania, a co za tym idzie, prawidłowej wysokości podatku. Nawet więc opodatkowanie takich świadczeń przez pracodawcę nie daje gwarancji, że odprowadzone kwoty są prawidłowe i na pracodawcy, jako płatniku, nie ciąży żadne ryzyko podatkowe w tym zakresie.

Pomimo, że zaskarżone przepisy ustawy o PIT nie uległy zmianie od czasu jej uchwalenia, to przepisy te były przedmiotem przeciwstawnych interpretacji co do rozciągnięcia ich zakresu również na wskazane we wniosku świadczenia pracownicze. Początkowo, zarówno w praktyce organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych świadczenia te nie w każdym przypadku były traktowane jako zdarzenia skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego.

Powstałe rozbieżności doprowadziły do podjęcia przez NSA uchwały 7 sędziów (z 24 maja 2010 r., II FPS 1/10) i uchwały Pełnego Składu Izby Finansowej (z 24 października 2011 r., II FPS 7/10) dotyczących opodatkowania nieodpłatnych świadczeń polegających na udostępnieniu pracownikom pakietów medycznych. NSA stwierdził w nich, że wykupione przez pracodawcę pakiety stanowią dla pracowników nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Zobacz: NSA: pakiety medyczne dla pracowników powinny być opodatkowane >>

Sądy administracyjne - w sprawie opodatkowania abonamentów medycznych - są związane stanowiskiem NSA przedstawionym w tych uchwałach, ale jak zauważa Konfederacja Lewiatan, zaprezentowana w nich argumentacja została przez organy podatkowe i sądy administracyjne zastosowana do wszelkich innych rodzajów świadczeń pracowniczych z pominięciem ich specyfiki i odrębnego charakteru.

  Książka "Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Zobacz też: Koniec problemów związanych z opodatkowaniem imprez integracyjnych? >>

NSA: kolejny niekorzystny dla pracowników wyrok ws. imprez integracyjnych >>