Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych stwierdzi, że zakres zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Polsce ma prawo skierować wnioskodawcę, w przypadku doradcy podatkowego, do odbycia testu umiejętności. Projekt szczegółowo określa: warunki, sposób i tryb przeprowadzenia testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie.

Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje są zbliżone do regulacji zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu z 7 października 2008 r. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż test umiejętności jest przeprowadzany w terminie egzaminu na doradcę podatkowego, projektowane przepisy odzwierciedlają normy dotyczące organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, ogłaszania wyników egzaminu oraz sposobu weryfikacji oceny.