Dotychczas konkurs na te stanowiska składał się z dwóch części. Zmiana polega na rozdzieleniu dotychczasowej drugiej części konkursu - oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych - na dwie oddzielne części.

Tym samym konkurs ma składać się z trzech części:
- sprawdzianu wiedzy zawodowej, przeprowadzanego za pomocą dwóch zadań problemowych i pisemnego testu zawodowego jednokrotnego wyboru;
- oceny umiejętności kierowniczych kandydata w formie pisemnego testu kompetencyjnego zawierającego jednolite dla kandydata na dane stanowisko kryteria dokonywania weryfikacji badanych umiejętności:
- oceny predyspozycji i zdolności ogólnych kandydata w formie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez członków komisji konkursowej.

Pozwoli to obsadzić ww. stanowisk osobami posiadającymi poza wiedzą merytoryczną, umiejętności i predyspozycje do zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi.

Pozostałe zmiany mają na celu uproszczenie procedur konkursowych i skrócenie czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. Przewiduje się w tym celu komunikację z kandydatem drogą elektroniczną z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz jednolite wzory dokumentów, co pozwoli na wyeliminowanie braków w zakresie wymaganych od kandydata dokumentów i informacji.

Rozporządzenie ministra finansów z 30 marca 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U., poz. 523) wejdzie w życie 29 kwietnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa