Rząd 23 sierpnia zdecydował, że chce wydłużyć działanie Tarczy Antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. W piątek w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie tego projektu. Sejm 15 września br. uchwalił tę ustawę. Senat w czwartek 6 października przyjął blisko 30 poprawek, w większości legislacyjnych i porządkujących.

W ustawie chodzi m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne 2 miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. Projekt ustawy ma także na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność – podano w komunikacie KPRM.

Czytaj także: Wysokie rachunki za ciepło - dodatek grzewczy nie wszystkim może pomóc>>

"Obniżenie podatków to jeden ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. Dlatego monitorując obecną sytuację podjęliśmy decyzje o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli" – wskazuje wiceminister finansów Artur Soboń.

Tarcza Antyinflacyjna do końca roku

Monitorując obecną sytuację, podjęto decyzję o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 roku. Tym samym utrzymane będą niższe stawki VAT dla towarów takich jak: podstawowe produkty żywnościowe, energia elektryczna i cieplna, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Przedłuża się również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, tj.:

 • obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG,
 • zwolnienie dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe,
 • obniżkę stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy.

Utrzymuje się również wyłączenie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Zmiany w podatku CIT

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania. Działanie to będzie sprzyjać również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Najistotniejsze zmiany to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023)
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay and refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz

Zmiany w zakresie innych podatków:

 • utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie,
 • zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.


Senat przeciw utrzymaniu podwyższonych stawek VAT

Większość poprawek Senatu ma charakter legislacyjny i porządkujący, jednak niektóre wprowadzają duże zmiany w treści ustawy. Wśród nich jest m.in. wykreślenie przepisów, które w 2023 r. utrzymują stawki VAT na obecnym poziomie - czyli 8 i 23 proc., zaś od 2024 r. wysokość stawek VAT uzależniają od wydatków na obronność. Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy, jeśli wydatki na obronność łącznie w budżecie i w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych będą przekraczać 3 proc. PKB, stawki VAT pozostaną na poziomie 8 i 23 proc. Poprawka Senatu zmierza nie tylko do obniżenia stawek już od 2023 r., ale także do rezygnacji z uzależnienia ich wysokości od wydatków na obronność.

Inna z poprawek Senatu dotyczy minimalnego podatku dochodowego. W ustawie zawarto przepisy, które mają na celu m.in. odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany. Ten próg rentowności został ustalony na 2 proc., tymczasem Senat zaproponował powrót do poziomu 1 proc.

W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące zgłoszone przez Senat. Poparcia posłów nie zyskały natomiast poprawki wykreślające utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie (8 i 23 proc.), a także usuwające powiązanie ich wysokości z wydatkami na obronność. Senat chciał też utrzymać obecny próg rentowności (1 proc.), przy którym zaczyna się stosowanie podatku minimalnego - również ta poprawka została przez Sejm odrzucona.