Pytanie

Podatnik w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaje towary odbiorcom indywidualnym w Niemczech, którzy nie są zobowiązani do rozliczenia WNT. Z uwagi na nieprzekroczenie limitu rozlicza w Polsce VAT. Transakcje odbywają się poprzez portal internetowy Amazon.

Jak należy udokumentować i zaewidencjonować zwroty towarów?

Czy dla obniżenia podatku należnego należy również posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę?

Odpowiedź

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawa musi być dokumentowana fakturą. W przypadku zwrotu towaru w takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

Uzasadnienie

Co do zasady, sprzedawca w sytuacji dokonania dostawy na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wystawiania faktury. Tak wynika z uregulowań określonych w art. 106b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Przepisy te, nie mają jednak zastosowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która to sprzedaż w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Konieczność ta wnika z art. 106b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. Zgodnie ze wskazanym przepisem podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1 (inny niż podatnik podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoba prawna niebędąca podatnikiem).

Dodatkowo przepisy w art. 106e ust. 6 u.p.t.u. określają, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnik nie ma prawa do wystawienia faktury uproszczonej. Fakturę taką wystawia się, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro.

Zasady korygowania dokumentów określone są w przepisach art. 106j u.p.t.u. Stosownie do treści art. 106j ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepisy u.p.t.u. w sposób enumeratywny w zamkniętym katalogu określają kiedy nie jest wymagane posiadanie potwierdzenia odbioru fraktury korygującej. Uregulowania te, znajdują się w art. 29a ust. 15 u.p.t.u. W powołanych regulacjach czytamy, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

We wszystkich innych sytuacjach posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest konieczne.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów