W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się ogród zoologiczny. Działalność zoo obejmuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jak również czynności zwolnione z opodatkowania VAT. Do czynności zwolnionych z VAT, zdaniem zoo, zalicza się sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych.

Według zoo, sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 33a ustawy o VAT, jako dostawa towarów ściśle związana z usługami kulturalnymi.

Według zoo realizacja zadań statutowych, do których należą m.in.: edukacja przyrodnicza i ekologiczna; świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez ekspozycję zwierząt i dydaktykę, różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych, czy współudział w organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku jest realizacją zadań kulturalnych, a w konsekwencji podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 33a.

Fiskus się zgodził. Organ wskazał, że podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne, korzystającym ze zwolnienia, może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Z kolei w sprawie spełnienia warunku przedmiotowego, jakim są usługi kulturalne - fiskus wskazał, że sama ustawa ich nie definiuje. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. Fiskus wskazał, że ogród zoologiczny jest definiowany przez GUS jako instytucja paramuzealna. Instytucja paramuzealna to niebędąca muzeum jednostka organizacyjna, nienastawiona na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, nauki i techniki oraz przyrody, którą uznaje się za posiadającą charakter muzealny. Przejawem działalności kulturalnej prowadzonej przez zoo są m.in. różnego rodzaju wystawy dotyczące ochrony przyrody i gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, konkursy, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalno-edukacyjnym, bogata ekspozycja zwierząt żywych.

Fiskus podzielił więc stanowisko ogrodu zoologicznego, że jego podstawowa działalność mieści się w zakresie pojęcia „usługi kulturalne”. Z kolei sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych można uznać za efekt dodatkowy prowadzenia podstawowej działalności, nierozerwalnie z podstawową działalnością związany, a jednocześnie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego. Tym samym sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, jako dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 października 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-359/15-4/IR

 

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł