Pytanie

Firma sprowadza z zagranicy używane samochody osobowe w celu dalszej ich odsprzedaży. Sprzedaje je w procedurze VAT marża.
Czy akcyza i opłata recyklingowa wchodzą do podstawy obliczania VAT?

Odpowiedź

Kwota nabycia jest całkowitą kwotą, którą sprzedawca (czyli podatnik) zapłacił (lub ma zapłacić) swojemu dostawcy. Ewentualne koszty związane ze sprowadzeniem samochodu i zapłacone podatki stanowią składnik marży.

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jak wynika z art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Pojawia się pytanie co stanowi kwotę nabycia, czy obejmuję ona również dodatkowe koszty związane ze sprowadzeniem samochodu, w tym inne podatki i opłaty.

Jak wynika z art. 120 ust. 1 pkt 6 u.p.t.u. przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika.

Natomiast przez cenę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub od osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednie związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę. – art. 120 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Czyli kwota nabycia jest całkowitą kwotą, którą sprzedawca (czyli podatnik) zapłacił (lub ma zapłacić) swojemu dostawcy. Późniejsze koszty (w tym akcyza, opłata recyklingowa)) poniesione przez podmiot, który następnie odprzedaje towar w systemie marży nie wchodzą do ceny nabycia. Podstawę opodatkowania marżą będzie stanowiła różnica pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży. Ewentualne koszty związane ze sprowadzeniem samochodu i zapłacone podatki stanowią składnik marży. Czyli akcyza i opłata recyklingowa wchodzą do podstawy obliczania podatku.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego