Krajowa Rada Doradców Podatkowych, która prowadzi listę doradców podatkowych, dokonuje skreśleń z listy:
- na wniosek doradcy podatkowego;
- z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku utraty prawa do wykonywania zawodu lub śmierci doradcy.

Utrata prawa wykonywania zawodu następuje w wyniku prawomocnego orzeczenia:
- środka karnego zakazu wykonywania zawodu;
- środka karnego pozbawienia praw publicznych;
- o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu;
- sądu dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu;
- utraty prawa do wykonywania zawodu w państwie pochodzenia.

W przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu następuje przywrócenie wpisu na listę na wniosek doradcy podatkowego, chyba że doradca podatkowy nie spełnia następujących warunków wpisu na listę:
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- nieskazitelny charakter i dotychczasowe postępowanie dające rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśla także z listy doradcę podatkowego, który został wpisany warunkowo, jeżeli w ciągu 8 lat od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu wpisu nie złoży

z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.

W przypadku skreślenia z listy na wniosek doradcy podatkowego może on być ponownie wpisany na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia warunki, wpisu na listę, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: art. 10, art. 86 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym