Pytanie

Czy składki ZUS od wypłaconych świadczeń urlopowych w dużej firmie nie tworzącej funduszu socjalnego będą kosztem podatkowym?
Firma zatrudnia powyżej 20 pracowników, nie utworzyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale wypłaciła pracownikom świadczenia urlopowe. Od świadczeń tych naliczyła składki ZUS. Zgodnie z przepisami takie wypłaty nie mogą być rozumiane jako świadczenia urlopowe i traktowane są jako wydatki socjalne dla pracowników i nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Odpowiedź

W świetle najnowszej wykładni świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników może być kosztem a z tego należy wnioskować, że w rachunku podatkowym może być uwzględniany również ZUS, który z tego tytułu obciąża pracodawcę.

Uzasadnienie

Do niedawna dominowała wykładnia, wedle której świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawców w warunkach określonych w pytaniu nie mogły być kosztami uzyskania przychodu pracodawcy. Tak zostało stwierdzone np. jeszcze w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 stycznia 2015 r. IBPBI/2/423-1343/14/BG. Wcześniej tak samo stwierdziło "bezpośrednio" Ministerstwo Finansów z interpretacji (zmieniająca wcześniejszą interpretację) z 17 kwietnia 2009 r., DD6/033/28/KWW/09/PK-169.

Poglądu takiego nie podzielił jednak NSA w wyroku z 27 marca 2014 r., II FSK 1049/12, który stwierdził, że tego rodzaju wydatki mogą być KUP. Wprawdzie w powołanej powyżej interpretacji z 2015 roku organ nie podzielił takiego poglądu jednak inaczej stwierdził podsekretarz stanu w MF w odpowiedzi na interpretację poselską z 12 maja 2015 r. (nr. 32617), w którym zostało stwierdzone, że:
"Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – ustawa CIT) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - kosztem uzyskania przychodów są jednak "świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych" (tj. świadczenia o których mowa w art. 3 ust. 4-6 ustawy o ZFŚS, wypłacane przez pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników).
Przypomnienia w tym miejscu wymaga, iż wyłączenie co do zasady wydatków pracodawcy na działalność socjalną z katalogu kosztów uzyskania przychodów związane jest z tym, iż koszt taki stanowią odpisy, z których tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W przypadku natomiast pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników, którzy nie tworzą ZFŚS, ponoszone przez nich wydatki na wypłatę świadczeń dla pracowników z tytułu urlopu - niebędących świadczeniami urlopowymi w rozumieniu art. 3 ust. 4-6 ustawy o ZFŚS - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT, jako wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów."

Zatem w świetle najnowszej wykładni świadczenie urlopowe wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników może być kosztem a z tego należy wnioskować, że w rachunku podatkowym może być uwzględniany również ZUS, który z tego tytułu obciąża pracodawcę.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł