Definicja zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia.

Wykupienie ubezpieczenia majątkowego chroniącego spółkę przed stratami na skutek nieprawidłowości działania członków jej organów statutowych, ma swoje gospodarcze uzasadnienie. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wchodzących w skład organów statutowych, którą zamierza zawrzeć spółka będzie chronić jej interes a nie interes osób odpowiedzialnych za szkodę. Objęcie umową ubezpieczeniową jest zatem racjonalnym działaniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który zabezpiecza swój interes dostępnymi na rynku ubezpieczeniowym produktami ubezpieczeniowymi.

Składki na przedmiotowe ubezpieczenie spełniają zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jako takie stanowić będą koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2012 r., IPTPB3/423-117/12-2/PM.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 t.j.)