Usługi te, w zależności od ich rodzaju, wywołują określone skutki podatkowe zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Konsekwencje podatkowe, które powstają po stronie pracownika w związku z usługami medycznymi zakupionymi przez pracodawcę omawia Adam Denkiewicz w komentarzu opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego.

Usługi w ramach tzw. pakietu medycznego można podzielić na dwa rodzaje: obowiązkowe, do ponoszenia których zobowiązują pracodawcę przepisy prawa, oraz dobrowolne (dodatkowe) wynikające z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a zakładem opieki zdrowotnej. Obowiązkowe usługi medyczne, do ponoszenia których zobowiązany jest pracodawca, nie budzą żadnych wątpliwości w zakresie kwalifikacji ich jako przychodu zwolnionego od opodatkowania, natomiast dobrowolne usługi medyczne są uznawane jako nieodpłatne świadczenia, które powodują powstanie przychodu po stronie pracownika.

W myśl przepisów art. 229 § 6 Kodeksu pracy, na koszt pracodawcy są przeprowadzone wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Ponadto, zgodnie z powołanym artykułem pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, niezbędne z uwagi na warunki pracy.Należy podkreślić, iż koszty opieki medycznej pracownika, jakie ponosi pracodawca, a które wynikają z obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy, jak i koszty profilaktycznej opieki niezbędnej z uwagi na warunki pracy – nie stanowią przychodu pracownika.

Zwolnienie to wynika wprost z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Natomiast zdaniem organów podatkowych objęcie pracownika bezpłatnym pakietem medycznym stanowi dla niego przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. już w następstwie samego zawarcia na rzecz pracowników umowy świadczenia usług medycznych, bez względu na to, czy osoby uprawnione skorzystają z tychże usług, czy też nie.

Więcej na temat w komentarzu Adama Denkiewicza "Świadczenia medyczne na rzecz pracowników a przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł