Zobacz: Ulgi podatkowe są niezbędne do pobudzenia B+R >>

Projekt zakłada zwiększenie zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy nauki z biznesem poprzez zmianę klasyfikacji opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Zmiany polegałyby m.in. na tym, że do przychodów nie zalicza się nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności intelektualnej.

Potrzeba rozwoju inwestycji venture capital wymaga wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definicji venture capital tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka oraz zwolnienia dochodów takiej spółki z tego podatku z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółkach.

Przedstawiony projekt zawiera też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o rachunkowości, które są związane z zmianą zasad opodatkowania działalności badawczo-rozwojowej. Celem tych zmian jest przede wszystkim wprowadzenie możliwości zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Zmiany w tym zakresie zawierają dwa istotne rozwiązania.

Po pierwsze, projektowane przepisy wprowadzają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów działalności badawczo-rozwojowej, szeroko pojmowanej, ponieważ do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć zarówno koszty badań naukowych, jak i prac rozwojowych, niezależnie od ich wyniku. Obecnie obowiązujące przepisy podatkowe ograniczają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie kosztów prac rozwojowych i to tylko takich, które zostały zakończone wynikiem pozytywnym. Nie przewidują natomiast możliwości zaliczania kosztów badań naukowych.

Po drugie, w projekcie ustawy proponuje się, aby koszty działalności badawczo-rozwojowej były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości większej niż koszty faktycznie poniesione. Stanowi to rodzaj swoistej premii podatkowej za podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej. Proponuje się, by tę premię zróżnicować w zależności od wielkości podatnika – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy koszty działalności badawczo-rozwojowej byłyby zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 150 proc. faktycznie poniesionych kosztów oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku pozostałych podatników – 120 proc. faktycznie poniesionych kosztów.

Zobacz: Zachęty podatkowe dla firm rozwijają innowacyjność >>

W ślad za zmianami dotyczącymi kosztów działalności badawczo-rozwojowej proponuje się uchylenie przepisów regulujących tzw. ulgę na nabycie nowych technologii, ponieważ dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie spełnia ona w pełni zakładanych celów, a przede wszystkim nie stanowi zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej.

Projekt ustawy zawiera także zmiany w ustawie o rachunkowości, mające charakter zmian dostosowujących do zmian w ustawach podatkowych.

Projektowane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego