Z inicjatywy Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP określono tok czynności związanych z przyjęciem zgłoszenia dotyczącego wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmioty nieuprawnione, jego weryfikacją oraz złożeniem zawiadomienia o nieuprawnionym wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, do właściwej miejscowo dla podmiotu nieuprawnionego, komendy policji.

Zgodnie z zasadami, doradca podatkowy oraz każda inna osoba może złożyć zgłoszenie w Biurach KIDP Regionalnych Oddziałów KIDP lub Biurze KIDP w Warszawie w formie pisemnej - maile, pisma, skany, faksy itp. lub ustnie – telefonicznie albo osobiście (wtedy pracownik Biura przyjmujący zgłoszenie, sporządza notatkę służbową, jeżeli zgłaszający nie podaje swoich danych – notatka nie zawiera danych zgłaszającego. W celu ochrony danych informatorów zgłoszenia będą anonimizowane.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, jeżeli zaistnieje podejrzenie wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmiot nieuprawniony, Przewodniczący Zarządu RO KIDP składa właściwej miejscowo komendzie policji zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, dołączając do zgłoszenia stosowną dokumentację zebraną w sprawie.

Przewodniczący Zarządów RO KIDP będą przedkładać Krajowej Radzie Doradców Podatkowych - w terminie do 31 lipca każdego roku za I półrocze tego roku i do 31 stycznia roku następującego za II półrocze roku poprzedniego - informacje w zakresie toczących się postępowań.