W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka akcyjna, która powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o. Jeszcze przed przekształceniem spółka z o.o. otrzymała kilka interpretacji indywidualnych, w których Dyrektor Izby Skarbowej ocenił prawidłowość przedstawionych przez spółkę przekształcaną stanowisk w sprawach zasad rozliczania przez nią w Polsce dochodów uzyskiwanych za granicą (w tym w zakresie możliwości odliczenia takiego podatku w Polsce).

Spółka z o.o., jako spółka przekształcana, nie rozliczyła jednak podatku dochodowego zapłaconego za granicą z uwagi na brak wszystkich wymaganych danych dotyczących podatku zapłaconego za granicą. Dlatego spółka akcyjna (przekształcona) planuje złożenie korekty deklaracji, w której to korekcie rozliczy podatek zapłacony za granicą, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w treści otrzymanych przez Spółkę przekształcaną interpretacji.

Spółka przekształcona zapytała fiskusa, czy w przypadku zastosowania się przez nią do interpretacji indywidualnych będzie korzystała z ochrony jaką daje interpretacja. Sama uważa, że tak. Fiskus się nie zgodził. Fiskus wskazał, że podatnik dopiero stosując się do interpretacji jest chroniony przed negatywnymi skutkami ich ewentualnej zmiany. Natomiast przepisy dotyczące sukcesji podatkowej nie mają zastosowania w sprawie, gdyż nie można mówić o nabyciu przez podatnika żadnych praw, ani przejęciu obowiązków. Prawo do ochrony przejdzie na następcę, o ile przysługiwało poprzednikowi, a więc w przypadku zastosowania się do niej. Skoro jednak w sprawie interpretacja nie wiąże podatnika, samo jej wydanie nie daje mu ochrony. Taka ochrona jest gwarantowana temu podatnikowi, który zastosuje się do niej.

Sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Zdaniem sądu, następca prawny może przejąć uprawnienia gwarancyjne (ochronne), wynikające z interpretacji prawa podatkowego udzielonej poprzednikowi w indywidualnej sprawie, pod warunkiem że uprawnienia te przed przekształceniem nabył sam zainteresowany. Prawo do ochrony z tytułu uzyskanej interpretacji indywidualnej powstaje dopiero z powodu i w zakresie zastosowania się do niej przez jej adresata.

NSA wyraźnie wskazał, że z ogólną regułą sukcesji podatkowej następca może nabyć wyłącznie prawa nabyte i istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez zainteresowanego. Tym samym następca prawny zainteresowanego może przejąć uprawnienia gwarancyjne (ochronne), wynikające z interpretacji prawa podatkowego udzielonej w indywidualnej sprawie, pod warunkiem że uprawnienia te przed przejęciem (połączeniem, przekształceniem) nabył sam zainteresowany. Następca prawny zainteresowanego może w związku z tym skorzystać z ochrony wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem przekształcenia. Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu.

Wyrok NSA z 17 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2085/13

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł