Na tle indywidualnej sprawy rozpatrywanej Przez RPO ujawnił się problem związany z ustaleniem, czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko osoba będąca w związku małżeńskim, jeżeli został wydany prawomocny wyrok stwierdzający, że jej mąż nie jest ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa.

Dyrektor Izby Skarbowej wydając w tej sprawie interpretację indywidualną w imieniu ministra finansów, stwierdził, że nie można uznać wnioskodawczyni za osobę samotnie wychowującą dziecko. Zdaniem organu, orzeczenie o zaprzeczeniu ojcostwa nie jest tożsame z wyrokiem o pozbawieniu praw rodzicielskich.

W opinii Rzecznika z chwilą uprawomocnienia się wyroku o zaprzeczenie ojcostwa dochodzi do ustania władzy rodzicielskiej. W konsekwencji, osoba pozostająca w związku małżeńskim, która faktycznie samotnie wychowuje dziecko i uzyskała prawomocny wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa, może korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PIT. W omawianej sprawie indywidualnej wyjaśnienia zawarte w piśmie Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów potwierdziły stanowisko Rzecznika. Jednocześnie zapewniono, że wydane w tym zakresie interpretacje indywidualne zostaną zweryfikowane.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z prośbą o prośbą o ocenę problemu i zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o przekazanie informacji, czy wydane dotychczas interpretacje, w tym interpretacja indywidualna z 24 stycznia 2014 r. (nr IPPB4/415-709/13 -2/MS) zostały zmienione.