Trudności podatników z odbiorem zwrotu nadpłaty podatku dotyczą zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Niejednokrotnie osoby te z uwagi na stan zdrowia czy ograniczenia ruchowe, nie są w stanie stawić się osobiście w urzędzie, celem odbioru należnego im zwrotu, nie posiadają te rachunku bankowego, ani nie decydują się na zwrot w formie przekazu pocztowego, ze względu na dodatkowe koszty. Wówczas udzielają pełnomocnictwa, zwykle członkowi rodziny, do odbioru zwrotu w kasie urzędu.

Książka "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych" dostępna jest w księgarni Profinfo >>

Przepisy Ordynacji podatkowej nie regulują procedury udzielania pełnomocnictwa do odbioru zwrotu nadpłaty. W praktyce pojawiają się więc rozbieżne stanowiska co do formy, w jakiej podatnik powinien udzielić pełnomocnictwa do odbioru zwrotu nadpłaty. W ocenie niektórych organów, pisma upoważniające do odbioru zwrotu nadpłaty wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu. Rzecznik otrzymała również odmienne stanowisko, wyrażone w piśmie resortu finansów, zgodnie z którym niezasadne jest dodatkowe żądanie poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie w sprawach nieprocesowych dotyczących odbioru nadpłaty, zważywszy na przepisy Ordynacji podatkowej, które nie wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwie procesowym.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra finansów z prośbą o ocenę problemu i zajęcie stanowiska w sprawie, także pod kątem ewentualnych zmian legislacyjnych, uwzględniających szczególną sytuację podatników będących osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zobacz też: Fiskus ureguluje tryb zwrotu wszelkich nadpłat podatku >>