Aktualne regulacje Ordynacji podatkowej nie obejmują zwróconych podatnikowi nadpłat wynikających z decyzji, następnie zmienionych lub wyeliminowanych z obrotu prawnego albo których stwierdzono wygaśnięcie, nadpłat wynikających z korekt deklaracji, zwracanych w trybie bezdecyzyjnym, czy zwrotu nadpłat lub zwrotu podatku wykazanych dodatkowo w korekcie deklaracji dokonanej w trybie art. 274 Ordynacji podatkowej nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Ponadto brak jest regulacji trybu dochodzenia tych zaległości.

Z uwagi na brak w przepisach Ordynacji podatkowej uregulowań w zakresie trybu zwrotu tych należności występują trudności z odzyskaniem od podatnika nienależnie zwróconych mu kwot. Tryb cywilnoprawny (świadczenie nienależne) jest długotrwały i kosztowny. Proponuje się, aby w sprawie nadpłat lub zwrotów podatku określonych lub stwierdzonych w decyzji, która następnie została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność albo stwierdzono jej wygaśnięcie wydawana była dodatkowa decyzja w sprawie obowiązku ich zwrotu. Decyzja ta będzie wydana w razie niedokonania zwrotu w terminie 30 dni. Wydanie przez organ podatkowy wcześniejszej wadliwej decyzji powinno skutkować ustaleniem wyważonego terminu zwrotu nienależnej kwoty. Termin na zwrot nienależnej kwoty powinien wynosić 1 miesiąc od dnia doręczenia decyzji określającej obowiązek zwrotu. Dopiero po upływie tego terminu nienależnie zwrócone nadpłaty i zwroty podatku będą traktowane na równi z zaległościami podatkowymi. Do czasu upływu terminu 1 miesiąca odsetki nie byłyby naliczane.

Książka "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych" dostępna jest w księgarni Profinfo >>

Proponuje się ponadto objęcie uregulowaniami Ordynacji podatkowej nienależnych nadpłat lub zwrotów podatku wynikających z korekt deklaracji, zwracanych w trybie bezdecyzyjnym i potraktowanie ich na równi z zaległością podatkową na zasadach analogicznych jak wskazane powyżej dla wadliwej decyzji stwierdzającej/określającej nadpłatę.

Na podobnych zasadach uregulowaniami powinny zostać objęte zwroty nadpłat lub zwroty podatku wykazane dodatkowo w korekcie deklaracji dokonanej w trybie art. 274 Ordynacji podatkowej nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Skoro zwrot nadpłaty (podatku) związany jest z błędem organu podatkowego, podatnik nie może ponosić z tego powodu negatywnych skutków. W konsekwencji oznacza to, że ewentualne późniejsze stwierdzenie nienależnej nadpłaty (podatku) powinno następować w trybie analogicznym do proponowanego wyżej dla przypadku uchylenia lub zmiany decyzji, w oparciu o którą dokonano podatnikowi zwrotu nadpłaty (podatku).

Także wynagrodzenie płatników pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, które traktuje się jako zaległość podatkową, ma podlegać zwrotowi bez wezwania organu podatkowego. Proponuje się wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie z którą organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości podatkowej.

Zobacz też: Definicję nadpłaty podatku trzeba doprecyzować >>