Jak wynika z z sygnałów jakie RPO otrzymał od Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, informacje pozyskane przez Urząd Kontroli Skarbowej od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zawierały dane wrażliwe pacjentów, które powinny być objęte tajemnicą medyczną.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji, każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Ponadto nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji powinny być określone w ustawie.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 kwietnia 2004 r. o sygn. akt K 45/02 zwrócił uwagę na to, że ustawodawca, ograniczając wskazane prawa i wolności konstytucyjne winien jednocześnie stworzyć gwarancje prawne i instytucjonalne pozwalające stosować określone działania tylko w zakresie koniecznym dla realizacji konstytucyjnych celów i w sposób charakteryzujący się jak najmniejszym stopniem dolegliwości dla obywateli i z zastosowaniem określonych procedur. Nakaz ten jest związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania do państwa i prawa.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego