RPO interweniuje w sprawie terminu przechowywania paragonów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z wystąpieniem w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców. Jego zdaniem powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów nie zabezpieczy ich czytelności.

31 grudnia 2012 r. zakończy się okres, w którym podatnicy mają obowiązek przechowywać przez okres dwóch lat kopie dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku papierowym. Od 1 stycznia 2013 r. ponownie będzie miał zastosowanie § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zgodnie z którym podatnicy będą zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat.

Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym było rozwiązaniem przejściowym. Wprowadzono je ze względu na zgłaszane przez podatników trudności techniczne spowodowane dużą ilością rolek dokumentacji paragonowej podlegającej archiwizacji oraz niewielkim udziałem kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów na nośnikach informatycznych w ogólnej liczbie kas. Nadal wiele sklepów przechowuje papierowe kopie dokumentów kasowych. Drobni przedsiębiorcy z powodu kosztów nie decydują się na zakup kasy umożliwiającej elektroniczne archiwizowanie kopii dokumentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość znaczenia informacji utrwalonych w paragonach kasowych dla kontroli prawidłowości rejestrowania sprzedaży, jednak uważa, że wobec braku obowiązku stosowania atestowanych gatunków papieru gwarantujących czytelność paragonów w okresie wieloletnim powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów nie zabezpieczy ich czytelności. Poprosił więc o rozważenie kolejnego przedłużenia okresu przejściowego przyjętego w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach papierowych.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

Data publikacji: 14 listopada 2012 r.