Chodzi o podstawę do naliczenia podatku VAT w przypadku wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego, nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Obecnie istnieją dwie interpretacje przepisów - część sądów, w tym również NSA - stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji podstawą do opodatkowania tego aportu będzie suma nominalnej wartości udziałów stanowiąca kwotę należną w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. RPO uważa, że taka interpretacja jest błędna ze względu na charakter czynności - we wniosku zwraca uwagę, że przy wniesieniu wkładu pieniężnego nie ma mowy o cenie.

Według drugiej interpretacji, którą rzecznik uznaje za prawidłową, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku. O jednolitą wykładnie RPO zwraca się do NSA.