Wewnętrzne rozliczenia pomiędzy stronami umowy konsorcjum powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego - nie może być uznane za podatnika VAT. Oznacza to, że relacji zachodzących pomiędzy stronami umowy konsorcjum (podatnikami VAT), dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie należy oceniać na zasadach wewnętrznych rozliczeń konsorcjum. Powyższego nie zmienia okoliczność, że w przypadku umów konsorcjum dopuszczalne jest zawarcie ustaleń, że rozliczenia gospodarcze i księgowe, w tym dotyczące podpisywania umów i wystawiania faktur za prace wykonane przez uczestników konsorcjum na rzecz podmiotów zamawiających te prace na podstawie zawartego z nimi kontraktu - będzie wystawiał wytypowany przez uczestników konsorcjum podmiot wiodący.

W związku z tym w sytuacji zawarcia umowy konsorcjum i podziału na jej podstawie praw i obowiązków, przekazywania miedzy stronami tej umowy kwot nie należy traktować jako dokonywania wewnętrznych rozliczeń z tytułu realizacji umowy konsorcjum, pozostających poza zakresem ustawy o VAT. Kwoty te będą stanowić wynagrodzenie za świadczone w ramach umowy usługi i będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Rozliczenia dokonywane pomiędzy stronami umowy, będącymi podatnikami podatku od towarów i usług, należne z tytułu czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy konsorcjum, powinny być dokumentowane fakturami VAT. Nie można tym samym podzielić poglądu, że powyższe rozliczenia będą mogły być dokonywane za pomocą uznaniowych lub obciążeniowych not księgowych.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. PT8/033/12/11/MQR/PT-966.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl