Sprawa dotyczyła ustalenia, czy płatnik właściwie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej wnioskodawcy rekompensaty pieniężnej spełniającej funkcję odszkodowawczą w związku z brakiem uzyskiwania dalszego wynagrodzenia ze stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy. Zdaniem wnioskodawcy, odprawa i rekompensata które mu wypłacono są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a wynika to z faktu, że są one odszkodowaniem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wskazał, że świadczenia otrzymane w ramach programu dobrowolnych odejść (inne niż wprost nazwane w prawie pracy odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, np. odprawa lub rekompensata) nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Nie ma przy tym znaczenia, że rekompensata ma spełniać funkcję odszkodowawczą i ma na celu zadośćuczynienie strat związanych z brakiem możliwości osiągania wynagrodzenia u dotychczasowego pracodawcy. Świadczenia te nie są bowiem sensu stricto odszkodowaniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do ww. programu a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Ponadto, zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogólności.

Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Natomiast wypłacona wnioskodawcy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników , jest wprost wyłączona ze zwolnienia (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o PIT), a zatem nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ww. przepisu. Zatem płatnik właściwie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej odprawy oraz rekompensaty i nie podlega ona zwrotowi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 maja 2016 r., IBPB-2-1/4511-58/16/MK